Management

Management

S.L.No Name Designation
1 SAROJ YADAV SECRETARY
2 RAM SINGH YADAV PRESIDENT
3 BADRI PRASAD SHARMA VICE-PRESIDENT
4 NIDHI YADAV TRESURER
5 ANITA DEVI MEMBER
6 ANURADHA SHARMA MEMBER
7 ASHOK KUMAR MEMBER
8 BEENA JOSHI MEMBER
9 DEVESH YADAV MEMBER
10 DIPTY YADAV MEMBER
11 GAJRAJ SINGH MEMBER
12 HANS RAJ MEMBER
13 HANSLALTA YADAV MEMBER
14 LAKHI RAM MEMBER
15 MAMMOHAN SHARMA MEMBER
16 MANJU DEVI MEMBER
17 MANOJ KUMAR JAKHAR MEMBER
18 RAMKARAN YADAV MEMBER
19 SAROJ SHARMA MEMBER
20 SATISH RAO MEMBER
21 YASHPAL MEMBER